Canuck BV - Koolzuurdetectie

Koolzuurdetectie

Sinds 1 maart 2001 gelden nieuwe, aangescherpte regels voor de opslag van en het werken met koolzuurgas ofwel kooldioxide (CO2)


De hoofdpunten uit de nieuwe regelgeving:

      - Het plaatsen van koolzuurdetectoren
      - Aandachtspunten voor het omgaan met koolzuurcilinders

Aanleiding voor de nieuwe regels is dat de Arbeidsinspectie in de horeca regelmatig op moeilijk ventileerbare bierkelders stuit, waarin één of meerdere koolzuurcilinders zijn opgeslagen en/of deel uitmaken van een biertapinstallatie.

De nieuwe regelgeving geldt voor betreedbare ruimten waarin 3,0 kilogram of meer koolzuurgas wordt opgeslagen.

In onvoldoende geventileerde kelders moet met een vast opgestelde koolzuurdetector het koolzuurgehalte in de lucht permanent worden gemeten. Wanneer voldoet ventilatie niet aan de regels? Als een ruimte kleiner dan 100 m3 minder dan 4x per uur van frisse lucht wordt voorzien en een grotere ruimte minder dan 2x per uur. Ook als ventilatie plaatsvindt boven 25 cm van de vloer, voldoet de ruimte niet aan de regels.

Koolzuurdetectie

De koolzuurdetectoren moeten voorzien zijn van een CE-markering en van een voor-en hoofdalarm. Het vooralarm treedt in werking als de CO2 concentratie in de ruimte de grens van 1,5 volume% (9.000 mg/m3) overschrijdt. Het hoofdalarm gaat af als de CO2 concentratie in de ruimte het niveau van 3 volume% (30000 mg/m3) overstijgt.

Om goede werking van de detectoren te waarborgen schrijven de regels periodiek onderhoud en deskundige controle voor. Als het hoofdalarm in werking is getreden, mag de ruimte alleen nog betreden worden met mondbescherming. Voorkomen moet namelijk worden dat het koolzuurgas wordt ingeademd.

Canuck kan deze koolzuurdetector voor u verzorgen. Neem contact met ons op voor advies en plaatsing.

Omgaan met koolzuurcilinders

Algemene aandachtspunten bij het omgaan met koolzuurcilinders:
  - Koolzuurgas is verstikkend in hoge concentraties. Adem het gas niet in.
  - Plaats een lekkende cilinder buiten
  - Gebruik cilinders bij voorkeur staand en in een geventileerde ruimte
  - Sluit cilinders niet aan zonder een reduceerventiel.
  - Sluit de afsluiter na gebruik af.
  - Stel cilinders niet bloot aan warmtebronnen.
  - Ga niet zelf repareren, maar schakel deskundigen in.

Voor vragen neemt u contact met ons op.